Blog of science and life

Contact
Archives
Feed

Suy ngẫm về sự Ngẫu nhiên


Ngẫu nhiên là gì?

Ngẫu nhiên (randomness), một ý tưởng nền móng cho sự phát triển của khoa học, được định nghĩa trên wiki như sau:

Và nó hoàn toàn đúng. Loài người đã từ chỗ không biết gì đến sự ngẫu nhiên, cho đến khi lợi dụng được nó để phát triển vượt bậc.

Đầu óc chúng ta không được thiết kế để có cái gọi là giác quan (intuition) về sự ngẫu nhiên, mặc dù nó xảy ra liên tục trong cuộc sống của mỗi người. Vì thực ra ý tưởng này mới được khái quát bằng toán gần đây (từ thế kỷ 16), nên điều này hoàn toàn có thể hiểu được.

Nếu toán là logic cho sự chắc chắn (certainty), thì xác xuất là logic cho sự bất định (uncertainty).

Nghĩa là sao?

So sánh

Toán được xây dựng trên cơ sở các số nguyên, ví …

Read more