Blog of science and life

Contact
Archives
Feed

Suy ngẫm về sự Ngẫu nhiên


Ngẫu nhiên là gì?

Ngẫu nhiên (randomness), một ý tưởng nền móng cho sự phát triển của khoa học, được định nghĩa trên wiki như sau:

Và nó hoàn toàn đúng. Loài người đã từ chỗ không biết gì đến sự ngẫu nhiên, cho đến khi lợi dụng được nó để phát triển vượt bậc.

Đầu óc chúng ta không được thiết kế để có cái gọi là giác quan (intuition) về sự ngẫu nhiên, mặc dù nó xảy ra liên tục trong cuộc sống của mỗi người. Vì thực ra ý tưởng này mới được khái quát bằng toán gần đây (từ thế kỷ 16), nên điều này hoàn toàn có thể hiểu được.

Nếu toán là logic cho sự chắc chắn (certainty), thì xác xuất là logic cho sự bất định (uncertainty).

Nghĩa là sao?

So sánh

Toán được xây dựng trên cơ sở các số nguyên, ví …

Read more

Django full text search (Postgres)


Let's say we have a large database, few milions row, one-to-many relationship models with some text field, and we want to search some keywords.

Traditional way will be real pain and slow, I know. So let's do something smart and enjoy lightning-fast execution with Full Text Search.


Suppose we have an app named main and it's models look like this

from django.db import models

class Parent(models.Model):
   title = models.CharField(max_length=255)

class Child(models.Model):
   parent = models.ForeignKey(Parent, on_delete=models.CASCADE, related_name="children")
   content = models.TextField(null=True, blank=True)

For example, we want to search keyword in childs content, and we want to do it quick! You can do like this, but that not quick enough for me. Maybe because I have too damn much data. But there are other way. First we need to add this line to settings.py

settings = [
    # ...
    "django.contrib.postgres …
Read more

My math notes - Part 1


Sequence

https://en.wikipedia.org/wiki/Sequence

  • Sequence is like list
  • Often write like this: an,bn,cna_n, b_n, c_n

Example: {(pt,vt)t=1,...,T}\{(p_t, v_t)_{t=1,...,T}\} where ptp_t is the price associated with tick t and vtv_t is the volume associated with tick t. The so-called tick rule defines a sequence {bt}t=1,...,T\{b_t\}_{t=1,...,T} where

bt={bt1if Δpt=0ΔptΔptif Δpt0b_t= \begin{cases} b_{t-1} &\text{if \(\Delta{p_t}=0\)} \\ \frac{\Delta{p_t}}{\Delta{p_t}} &\text{if \(\Delta{p_t}\neq0\)} \end{cases}
Read more

Page 1 / 2 »