Blog of science and life

Contact
Archives
Feed

Elixir note


Link as QR code of article Elixir note

Module

 • Bắt đầu bằng chữ in hoa và dạng CamelCase

 • Chứa các function, các function phải viết trong một module.

 • Có thể viết dạng Module.Part.One. Chỉ là syntactic sugar.

defmodule Bot.Chat do
 def hello do
  IO.puts "Hi there"
 end
end

Bot.Chat.hello()

Function

 • Phải viết trong một module

 • Giá trị return là dòng cuối, không giống như Python phải return something

 • Tên function viết thường, vi_du_nhu_the_nay

 • ? trả về true hoặc false, ! ám chỉ function có thể raise runtime error

 • defdefmodule là các macro, ko phải keyword

defmodule MyTool.Math do
 def sum(a, b) do
  a + b
 end

 def multiply(a, b), do: a * b

 def sub(a, b \\ 0) do
  a - b
 end
end
 • Dùng |> (pipeline), kết quả trả về được đưa vào args đầu tiên của function đằng sau
prev() |> next(arg1, arg2) == next(prev(), arg1, arg2)
 • Arity là số args của một function. Rất quan trọng vì trong một module có thể def nhiều function tên giống nhau nhưng khác về args nhận vào.
defmodule Foo do
 def add(a) do
  a
 end

 def add(a, b) do
  a + b
 end
end

# Ở đây ta có 2 func: Foo.add/1 & Foo.add/2 
 • defp để tạo private function

 • Xem thêm import và alias ở https://elixir-lang.org/getting-started/alias-require-and-import.html

 • Các func trong Elixir.Kernel tự động được import vì phải dùng nhiều

 • Nên có type cho các function để có thể dùng dialyzer phân tích về sau.

@spec func_name(number, number, list) :: float
# Anonymous function call with dot
sum = fn x, y -> x + y end
sum.(1, 2)

Atom

 • Các atom được giữ trong một atom table, có giá trị là chính nó và có lợi về mặt performance.
AtomOne == :"Elixir.AtomOne" # Tự được thêm Elixir vào trước

alias IO, as: MyIO

MyIO == :"Elixir.IO"
MyIO == Elixir.IO

Data types

#### Tuple
me = {"James", 2020}
name = elem(me, 0) # get item by index
new_me = put_elem(me, 1, 2021) # Update item at index

#### List
numbs = [1, 1, 2, 3, 5]
Enum.at(numbs, 2) == 2 # Get item by index
7 in numbs # Check item in list
hd(numbs) == 1 # Get head
tl(numbs) == [1, 2, 3, 5] # Get tail
new_numbs = [7 | numbs] # Cheaper to add head than tail

#### Map
langs = %{python: 1991, elixir: 2011}
Map.get(langs, 4, :not_found) # Get with default value
{:ok, python_born} = Map.fetch(langs, :python)
Map.fetch!(langs, :golang) # Raise error
langs.python # If key is an atom

#### String
# Strings are binaries
~s("Ahihi " tai sao the) # Sigil
~S(Not escaped \n)

'ABC' # Character list
[65, 66, 67] == 'ABC'
~c(Character list sigil)
~C(Unescaped sigil #{3 + 0.14})
# Character lists aren’t compatible with binary strings.
# To convert a character list to a binary string, you can use List.to_string/1.

Format

 • Dùng mix format để tự format code cho đẹp.
 • Có thể tìm plugin cho editor đang dùng để tự format khi save.