Blog of science and life

Contact
Archives
Feed

PyMC3 install tips (Ubuntu 20.04)


To install and use PyMC3 with pyenv without Theano error, when install python you need to add flag CONFIGURE_OPTS=--enable-shared

Example:

CONFIGURE_OPTS=--enable-shared pyenv install 3.8.5

Source: https://stackoverflow.com/questions/21342931/error-importing-theano


Move docker data to another location (Ubuntu)


Goal: I want to move my existing Docker data to new location (/mnt/Data), for more free space.

Solution:

 1. Stop Docker service
  sudo systemctl stop docker

 2. Edit /etc/docker/daemon.json and insert this

{
  "graph": "/mnt/Data/docker"
}
 1. Move old data to new location
  sudo rsync -aqxP /var/lib/docker /media/Data/

 2. Temporary move old data to other directory
  sudo mv /var/lib/docker /var/lib/docker.old

 3. Start docker service
  sudo systemctl start docker

 4. Check new config work
  docker info | grep -i root This should output new location

 5. Remove old data

 6. Profit


Elixir note


Module

 • Bắt đầu bằng chữ in hoa và dạng CamelCase

 • Chứa các function, các function phải viết trong một module.

 • Có thể viết dạng Module.Part.One. Chỉ là syntactic sugar.

defmodule Bot.Chat do
 def hello do
  IO.puts "Hi there"
 end
end

Bot.Chat.hello()

Function

 • Phải viết trong một module

 • Giá trị return là dòng cuối, không giống như Python phải return something

 • Tên function viết thường, vi_du_nhu_the_nay

 • ? trả về true hoặc false, ! ám chỉ function có thể raise runtime error

 • defdefmodule là các macro, ko phải keyword

defmodule MyTool.Math do
 def sum(a, b) do
  a + b
 end

 def multiply(a, b), do: a * b

 def sub(a, b \\ 0) do
  a - b
 end
end
 • Dùng |> (pipeline), kết quả trả về được đưa vào args đầu tiên của function đằng sau
prev() |> next(arg1, arg2) == next(prev(), arg1, arg2)
 • Arity là số args của một function. Rất quan trọng vì trong một module có thể def nhiều function tên giống nhau nhưng khác về args nhận vào.
defmodule Foo do
 def add(a) do
  a
 end

 def add(a, b) do
  a + b
 end
end

# Ở đây ta có 2 func: Foo.add …

Page 1 / 2 »